Mouette rieuse

Chroicocephalus ridibundus
© Copyright: Jan-Erik Bruun